Mobil vattenrening – Älvsborgsbron i Göteborg

sep 8, 2021 | Projekt

Mobil vattenrening för omhändertagande av spillvatten från underhållsarbete på Älvsborgsbron i Göteborg.

Den drygt 50 år gamla Älvsborgsbron över Göta Älv i Göteborg renoveras . Bland annat ska körbanans 58 betongskarvar vattenbilas bort och ersättas. På uppdrag av Fortum Recycling & Waste ansvarar REWALBI för att rena spillvattnet.

Skarvarna mellan de 58 betongplattor som utgör körbanan skall vattenbilas bort och ersättas med nya.
Bilningen sker med tekniken vattenbilning för att inte skada armering och andra stålkonstruktioner i betongplattorna. Betongrester från vattenbilningen kommer att tas om hand uppe på bron men förorenat och grumligt vatten kommer att ledas ner via ena pylonbenet till vattenreningsanläggningen under bron. Vattenbilningen pågår 24/7 med sju veckors drifttid per år.

REWALBI har anlitats för att drifta en mobil vattenreningsanläggning och hantera det uppkomna spillvattnet.
Vårt åtagande innebär…

  • Uppförande av två stycken identiska vattenreningsanläggningar på vardera sidorna av bron.
  • Drift, underhåll och provtagning.
  • Övervakning och jour under drifttid.
  • Omhändertagande av restfraktioner.
    Vattenreningen sker genom sedimentering i en anläggning bestående av en 200m3 anlagd damm samt åtta stycken 35m3 sedimenteringscontainrar. Vattnet utjämnas först i dammen, där det sedan pumpas vidare till containrarna där vattnet rinner med naturligt självfall mellan containrarna som är stående på en anlagd trappa. Detta tillsammans ger en kapacitet på 480m3 som skall behandla det inkommande vattenflödet på 500 liter/minut till respektive anläggning upprättad på vardera sida av älven.
    Den maximala volymen spillvatten är 500 liter / minut till respektive anläggning.
    Vattnet är grumligt, innehåller sediment, har ett högt pH-värde och är förorenat med metaller.

Anläggningen har reducerat andelen suspenderade ämnen i vattnet med över 90%.